Algemene Voorwaarden

In deze voorwaarden worden de bepalingen besproken die van toepassing zijn op elk gebruik dat een Gebruiker maakt van de diensten van Qrash. Gebruiker wordt aangeraden deze Algemene Voorwaarden aandachtig door te nemen zodat hij weet wat zijn rechten en plichten zijn wanneer hij gebruik maakt van de diensten. Door gebruik te maken van de diensten, op welke manier dan ook, aanvaardt Gebruiker daarmee gebonden te zijn aan deze Algemene Voorwaarden.

1. Definities

1.1 In deze Algemene Voorwaarden worden de navolgende definities gehanteerd:

Ticketshop De dienst van Qrash die het mogelijk maakt voor Gebruiker om Tickets te bestellen en/of te reserveren bij Organisatoren;
Applicatie Mobiele applicatie waarmee Gebruikers toegang krijgen tot de Ticketshop van Qrash;
Algemene Voorwaarden Deze voorwaarden voor het gebruik van de Ticketshop;
Gebruiker Natuurlijk persoon of rechtspersoon die op enigerlei wijze gebruik maakt van de Ticketshop;
Evenement Georganiseerde gebeurtenis, waaronder begrepen maar niet beperkt tot clubavonden, festivals, concerten en/of musicals, voorstellingen van artistieke en/of sportieve aard, dan wel theater-, toneel-, of muziekvoorstellingen;
Locatie De plaats waar het Evenement gehouden wordt;
Organisator De partij die zich verbindt tot, en verantwoordelijk is voor de organisatie van een Evenement en voor de toegang daartoe Tickets verkoopt;
Ticket Toegangsbewijs voor een Evenement;
Overeenkomst De betreffende Overeenkomst tussen de Organisator en de Gebruiker tot het tegen betaling leveren van diensten in verband met een Evenement, welke door bemiddeling door Qrash tot stand komt;
Servicekosten De kosten die Qrash in rekening brengt bij Gebruiker voor het gebruik van de Ticketshop;
Intellectuele Eigendomsrechten Alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrecht, merkenrecht, octrooirecht, modellenrecht, handelsnaamrecht, databankenrecht en naburige rechten, alsmede rechten op knowhow en eenlijnsprestaties;
Qrash De besloten vennootschap Qrash B.V. kantoorhoudende aan de Zuiderkerkhof 72, 1011 WB Amsterdam, ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 615298770000, BTW nummer NL854378029B01.

1.2 In deze Algemene Voorwaarden geldt het volgende, tenzij uit de context anders blijkt of uitdrukkelijk anders wordt bepaald:

  1. de gebruikte kopteksten dienen slechts het gemak van verwijzing en hebben geen invloed op de interpretatie;
  2. verwijzingen naar het enkelvoud omvatten mede verwijzingen naar het meervoud en vice versa;
  3. verwijzingen naar een wettelijke bepaling omvatten mede verwijzingen naar (i) die wettelijke bepaling zoals die voorafgaande aan de datum van deze Algemene Voorwaarden is gewijzigd of opnieuw is ingevoerd (of allebei); en (ii) lagere regelgeving die (voorafgaande aan de datum van deze Overeenkomst) onder die wettelijke bepaling is uitgevaardigd; en
  4. verwijzing naar "omvat" of "daaronder begrepen" betekent "daaronder begrepen, doch zonder dat dit een beperking inhoudt van de algemene geldigheid van het voorgaande.

2. Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik dat Gebruiker van de Ticketshop maakt. Van deze Algemene Voorwaarden kan alleen schriftelijk worden afgeweken wanneer rechtsgeldig ondertekend. In dat geval blijven alle overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden van kracht.
2.2 De door Qrash opgeslagen versie van de betreffende communicatie met de Gebruiker geldt als bewijs daarvan, behoudens tegenbewijs door Gebruiker.
2.3 Elektronische communicatie wordt geacht te zijn ontvangen op de dag van verzending, tenzij het tegendeel door de ontvanger daarvan wordt bewezen. Indien de communicatie niet is ontvangen als gevolg van afleverings- en/of toegankelijkheidsproblemen met betrekking tot de e-mailbox van Gebruiker, komt dit voor risico van Gebruiker, ook indien de e-mailbox bij een derde is gehuisvest.
2.4 Op de Overeenkomst zijn tevens van toepassing de Algemene Voorwaarden van de Organisator, alsmede de Algemene Voorwaarden van de houders van de Locaties. Bij strijdigheid tussen de bepalingen uit de onderhavige Algemene Voorwaarden en voornoemde voorwaarden prevaleren de bepalingen van de onderhavige Algemene Voorwaarden. Bij strijdigheid tussen de Algemene Voorwaarden van de Organisator en die van de houders van de Locaties prevaleren de Algemene Voorwaarden van de Organisator. Afschrift van de Algemene Voorwaarden van de houders van de Locaties of van de Organisator zijn op aanvraag bij de houders van de betreffende Locaties, dan wel bij de Organisator verkrijgbaar.

3. Gebruik van de Ticketshop

3.1 De Ticketshop biedt een platform dat het mogelijk maakt om bij een Organisator een Ticket aan te schaffen of te reserveren. Qrash verzorgt dus alleen het bestel- of reserveringsproces van de Tickets. De Overeenkomst tot koop van de Tickets komt dan ook tot stand tussen de Gebruiker en de betreffende Organisator. Qrash handelt daarin louter als tussenpersoon en maakt uitdrukkelijk geen onderdeel uit van de Overeenkomst die tot stand komt door de aankoop van een Ticket. Deze Gebruikersvoorwaarden zijn dan ook alleen van toepassing op de overeenkomst tussen Qrash en de Gebruiker tot het gebruik van de Ticketshop.
3.2 Qrash wijst de Gebruiker er op dat de Organisator de wettelijke verplichting heeft om erop toe te zien dat de Tickets beantwoorden aan de tussen Gebruiker en de betreffende Organisator gesloten koopovereenkomst.
3.3 Indien de Gebruiker een Ticket wil bestellen, dient hij de bestelprocedure te doorlopen. Gedurende de bestelprocedure dient de Gebruiker bepaalde informatie te verstrekken die noodzakelijk is voor het verlenen van de Ticketshop dienst. Gebruiker garandeert dat deze informatie correct, actueel en kloppend is.
3.4 Wijze van totstandkoming van de overeenkomst:

  1. i. indien en zodra de Gebruiker en Qrash de datum van de bestelling, het type Ticket, het aantal Tickets, de prijs van de Tickets en eventuele extra kosten hebben bepaald, wordt de reservering als 'voorlopig' in het geautomatiseerde reserveringssysteem van Qrash opgenomen;
  2. ii. Overeenkomst komt definitief tot stand indien en zodra Qrash (autorisatie van) de betaling door Gebruiker heeft ontvangen. Voordat de betaling is ontvangen, is er geen overeenkomst tot stand gekomen, ongeacht hoe de Gebruiker bepaalde berichten gedurende het bestelproces interpreteert;
  3. iii. Indien geen autorisatie van de betaling door Gebruiker verkregen wordt, dan ontvangt de Gebruiker hetzij via e-mail, hetzij in de Applicatie een melding van het mislukken van de transactie en het niet tot stand komen van de Overeenkomst;
  4. iv. Indien Qrash een gegrond vermoeden heeft dat het om een frauduleuze betaling gaat, behoudt zij zich het recht voor om de betaling ongedaan te maken en te retourneren. Qrash zal de Gebruiker hiervan op de hoogte stellen middels een email, push bericht of bericht in de Applicatie, welke verstuurd zal worden naar het door Gebruiker bij Qrash opgegeven contactadres of in de Applicatie.

3.5 De informatie omtrent de bestelling door de Gebruiker van een Ticket, zoals onder meer bedoeld in artikel 3.4 wordt door Qrash bewaard.
3.6 Indien de Gebruiker klachten heeft ten aanzien van het gebruik van de Ticketshop, bijvoorbeeld doordat er met betrekking tot de werking van de Ticketshop problemen zijn opgetreden, kan de Gebruiker contact opnemen met Qrash via support@qrash.nl of een contactformulier in de Applicatie. Qrash zal per e-mail of bericht in de Applicatie reageren op de door de Gebruiker ingestuurde klacht, op het door Gebruiker aangegeven e-mailadres of betreffende Applicatie.
3.7 Gebruiker accepteert dat op het gebruik van Tickets alsmede op de toegang tot Evenementen nadere voorwaarden van Organisatoren van toepassing kunnen zijn. Zoals vermeld in artikel 3.1, is Qrash niet verantwoordelijk voor deze nadere voorwaarden en accepteert dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die als gevolg van de nadere voorwaarden door Gebruiker wordt geleden.
3.8 Qrash wijst Gebruiker er op dat de Ticketshop betrekking heeft op vrijetijdsbesteding zoals bedoeld in artikel 6:230p sub e BW, zodat Gebruiker niet het recht heeft de overeenkomst te ontbinden zonder opgave van redenen als bedoeld in artikel 6:230m lid 1 sub k BW. Ook indien de Ticketshop geen betrekking zou hebben op vrijetijdsbesteding, kan Gebruiker de overeenkomst niet ontbinden aangezien de dienst ten aanzien van de Ticketshop direct met instemming van Gebruiker wordt uitgevoerd. Op grond van artikel 6:230m lid 1 sub k BW en 6:230p sub d BW heeft de Gebruiker in dat geval geen mogelijkheid om de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden.
3.9 De Gebruiker kan zich niet beroepen op het herroepingsrecht. Het herroepingsrecht is niet van toepassing op grond van artikel 16 l. Hoofdstuk 3 van de Richtlijn 2011/83/EU betreffende consumentenrechten.
3.10 Qrash behoudt zich te allen tijde het recht voor om bestellingen te weigeren van Gebruikers.
3.11 De informatie omtrent Tickets en Evenementen, waaronder informatie omtrent de beschikbaarheid van Tickets alsmede de data, wijzigingen en annuleringen van Evenementen, is afkomstig van de Organisator en niet van Qrash. Qrash heeft hier geen invloed op en geen bemoeienis met deze informatie en kan de juistheid van de informatie dus niet garanderen. Qrash accepteert dan ook geen aansprakelijkheid voor enige schade die Gebruiker lijdt als gevolg van het niet beschikbaar zijn van Tickets en/of anderszins onjuiste en/of foutieve informatie van Organisators. Tevens accepteert Qrash geen aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door afgelasting of uitstel van een Evenement alsmede de kwaliteit van het Evenement en/of de locatie waar het Evenement gehouden wordt.
3.12 Gebruiker kan alleen gebruik maken van kortingsbonnen en/of waardecheques indien daartoe gedurende de bestelprocedure uitdrukkelijk de mogelijkheid wordt geboden en de betreffende kortingsbonnen en/of waardecheques zijn uitgegeven door een instantie die door Qrash wordt geaccepteerd.

4. Garanties en vrijwaringen

4.1 Gebruiker aanvaardt dat de Ticketshop alleen de functionaliteit en overige eigenschappen bevatten zoals hij die aantreft in de Ticketshop op het moment van gebruik (“as is”). Qrash sluit uitdrukkelijke en stilzwijgende garanties, toezeggingen en vrijwaringen van welke aard dan ook nadrukkelijk uit, waaronder begrepen maar niet beperkt tot, garanties, toezeggingen en vrijwaringen ten aanzien van de kwaliteit, veiligheid, rechtmatigheid, integriteit en juistheid van de Ticketshop.
4.2 Gebruiker vrijwaart Qrash voor aanspraken van derden die gebaseerd zijn op de stelling dat de door Gebruiker met behulp van de Ticketshop verrichte activiteiten op enigerlei wijze onrechtmatig zijn.
4.3 Gebruiker garandeert dat hij bij gebruikmaking van de Ticketshop (i) geen robots, spiders, scrapers zal gebruiken, dan wel andere applicaties zal gebruiken die op enigerlei wijze andere dan de met de Ticketshop beoogde handelingen teweegbrengen en/of (ii) geen applicaties zal gebruiken die de Ticketshop monitoren en/of kopiëren.

5. Betaling

5.1 Qrash accepteert diverse betaalmethoden. De volledige lijst is op te vragen bij Qrash. De beschikbaarheid van betaalmethoden om de bestelling voor een Evenement te doen kan afwijken per Evenement en / of distributiekanaal.
5.2 De Applicatie, website en / of het onderdeel van de Applicatie of website dat bedoeld is voor de verkoop van Tickets is beveiligd, zodat misbruik van uw gegevens wordt uitgesloten.
5.3 Qrash heeft aanvullende veiligheidseisen gesteld op het gebruik van bepaalde betaalmethoden. Het is daarom mogelijk dat bepaalde betaalmethoden niet voor iedereen beschikbaar zijn.
5.4 Gebruiker betaalt voor de Ticket de door de Organisator bepaalde prijzen zoals vermeld in de Ticketshop. Voor het gebruik van de Ticketshop, waaronder het verrichten van de betalingstransactie, worden Servicekosten gerekend. De Servicekosten zijn aanvullend op de door de Organisator voor een Ticket vastgestelde prijs verschuldigd.
5.5 De Servicekosten gelden als vergoeding voor het gebruik van de Ticketschop door Gebruiker en worden berekend per verkocht Ticket en per transactie. Deze Servicekosten worden direct door Qrash aan de Gebruiker in rekening gebracht. Alle bedragen staan gespecificeerd in de Ticketshop en zijn inclusief BTW tenzij anders aangegeven. De vermelde prijzen kunnen zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd. De prijs die is vermeld in het besteltraject is bindend.
5.6 De prijzen voor Tickets kunnen hoger liggen dan de door Qrash op de Tickets weergegeven prijzen, in verband met mogelijk bijkomende kosten voor bijvoorbeeld reservering, betaling en / of bezorging. De wettelijke BTW-tarieven zijn van toepassing.
5.7 De additionele reserveringkosten kunnen afwijken op basis van de manier en tijdstip van aankopen. Alle kosten worden bij de bestelling getoond. Er worden geen andere kosten berekend dan de getoonde kosten.
5.8 Qrash aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van vergissingen in de bestellingen van Tickets, bijvoorbeeld ten aanzien van het aantal Tickets en/of het soort Evenement. Het is niet mogelijk om bij Qrash Tickets te annuleren of te ruilen. Verder verzorgt Qrash geen terugbetaling van Tickets. Ten aanzien van deze kwesties verwijst Qrash naar de Organisator als verantwoordelijke en verkoper van het Ticket.
5.9 Indien de Organisator heeft besloten tot terugbetaling van het bedrag dat voor een Ticket is betaald, betreft dit nimmer de Servicekosten. Gebruiker kan de Servicekosten alleen geretourneerd krijgen onder de in artikel 8 bepaalde voorwaarden.

6. Levering

6.1 Qrash en / of Organisator behouden zich het recht voor om een maximum te stellen aan het aantal te reserveren Tickets. Reserveringen die dit maximum te boven gaan zullen aangepast worden / ongedaan gemaakt worden voor de teveel (boven het maximum) gereserveerde kaarten.
6.2 Indien de Gebruiker met behulp van de Ticketshop een Ticket heeft aangeschaft bij een Organisator, kan Gebruiker het Ticket direct bekijken en downloaden in de Applicatie of via de Ticketshop.
6.3 Na ontvangst van de bestelde Tickets dienen deze door de Gebruiker te worden gecontroleerd. Indien sprake zou zijn van een foutieve levering, bijvoorbeeld in het geval van foutieve Ticket data (zoals verkeerde prijs, tickettype of verkeerd evenement) ontvangt de Gebruiker op eerste schriftelijke verzoek en zonder bijkomende kosten een nieuwe levering, op voorwaarde dat de Gebruiker de reeds geleverde kaarten aan Qrash retourneert. Een dergelijk verzoek dient de relevante gegevens en redenen te bevatten. Als de klant binnen 7 dagen voor aanvang van het evenement Qrash niet schriftelijk heeft geïnformeerd, kan Qrash besluiten de Tickets niet om te ruilen.
6.4 Alleen de houder van het Ticket die het Ticket als eerste toont bij aanvang van het Evenement krijgt toegang.

7. Onderbreking Ticketshop

7.1 Qrash garandeert niet dat de Ticketshop te allen tijde en zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk zal zijn. Storingen kunnen mede, doch niet uitsluitend, optreden als gevolg van storingen in de internet- of telefonieverbinding of door virussen of fouten/gebreken. Qrash is op geen enkele wijze aansprakelijk of schadeplichtig jegens Gebruiker voor enige schade die voortvloeit uit of het gevolg is van het (tijdelijk) onbeschikbaar zijn of (tussentijds) uitvallen van de Ticketshop.
7.2 Qrash is gerechtigd, zonder voorafgaande bekendmaking en zonder daarmee schadeplichtig te worden jegens Gebruiker de Ticketshop (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien zulks in haar opvatting noodzakelijk is, bijvoorbeeld in kader van het redelijkerwijs benodigde onderhoud van de Ticketshop.
7.3 Qrash is gerechtigd, zonder voorafgaande bekendmaking, procedurele en technische wijzigingen en/of verbeteringen aan de Ticketshop aan te brengen.

8. Aansprakelijkheid

8.1 Qrash aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ten gevolg van het verlenen van de Ticketshop dan wel uit onrechtmatige daad of anderszins, voor zover dit op grond van dwingend recht is toegestaan.
8.2 Qrash kan niet worden aangemerkt als Organisator van het Evenement en is dan ook niet verantwoordelijk voor en verleent geen garantie op de (artistieke) kwaliteit en inhoud van het Evenement en de gang van zaken in of rond de Locatie en aanvaardt op basis van dit gegeven geen enkele aansprakelijkheid.
8.3 Qrash is niet verantwoordelijk voor en verleent geen garantie op de juistheid en volledigheid van de informatie over een Evenement of Tickets. De Ticketshop biedt slechts een platform dat het mogelijk maakt voor een Organisator om een Ticket voor een Evenement aan te bieden aan Gebruikers en voor een Gebruiker om bij de Organisator een Ticket aan te schaffen of te reserveren. Qrash handelt daarin louter als tussenpersoon en aanvaardt op basis van dit gegeven geen enkele aansprakelijkheid.
8.4 Voor zover Qrash ondanks het bepaalde in artikel 8.1 wel aansprakelijk is voor schade zoals bedoeld in artikel 8.1, zal de hoogte van de schadevergoeding zijn beperkt tot de voor het gebruik van de Ticketshop in rekening gebrachte Servicekosten.
8.5 Indien en voor zover het Evenement door de Organisator danwel de Locatiehouder wordt geannuleerd, zal Qrash aan de Gebruiker nooit meer vergoeden dan de ticketprijs, voorzover deze aantoonbaar is voldaan aan Qrash. Niet vergoed worden de eventuele extra kosten die de Gebruiker heeft betaald voor de diensten van Qrash. Qrash aanvaardt in zodanig geval nimmer aansprakelijkheid voor eventuele direct of indirect gemaakte (on) kosten en / of uitgaven en / of enige andere schade die de Gebruiker mocht lijden.
8.6 Indien en voorzover Qrash het door de Gebruiker betaalde bedrag ter zake de levering van Tickets heeft overgemaakt aan de Organisator van het Evenement en deze laatste in geval van annulering van het Evenement niet bereid c.q. niet in staat is het betreffende bedrag aan Qrash te restitueren is Qrash niet gehouden tot restitutie van het door de Gebruiker aan Qrash betaalde bedrag.
8.7 Qrash kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor enige schade ten gevolge van dood, letsel, ongevallen, kwetsing, verlies, beschadiging of diefstal veroorzaakt door de Gebruiker voorafgaand, tijdens of ten gevolge van een bezoek aan het Evenement of de Locatie.
8.8 Indien en voor zover Qrash ten gevolge van overmacht geheel of gedeeltelijk niet aan haar verplichtingen jegens de Gebruiker kan voldoen, kan de Gebruiker daar geen enkel recht op schadevergoeding aan ontlenen.
8.9 Onder overmacht wordt onder meer verstaan: oorlog, oorlogsgevaar en oproer, terreur, belemmerende maatregelen zowel van binnenlandse en buitenlandse overheden, overlijden van een of meer leden van het Koninklijk Huis, ernstige calamiteiten, brand, stakingen, falen van en schade aan apparatuur en apparatuur van besturingssystemen, stremming / staking van vervoer, overstroming, uitsluitingen en sabotage en in het algemeen alle onvoorziene omstandigheden zowel in binnen- als in buitenland, ten gevolge waarvan naleving van de Overeenkomst redelijkerwijze niet meer van Qrash verlangd kan worden.
8.10 Qrash aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of beschadiging van Tickets of de Applicatie door de Gebruiker, door welke oorzaak dan ook. Vanaf het moment dat het toegangsbewijs aan de klant ter beschikking is gesteld, rust derhalve op de klant het risico van verlies, diefstal, beschadiging of misbruik van het Ticket.
8.11 Gebruiker vrijwaart Qrash voor alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of rente, verband houdende met of voortvloeiend uit zijn onregelmatige gebruik van de Ticketshop en/of een schending van deze Algemene Voorwaarden en/of enige andere rechten van derden.
8.12 Voor zover aansprakelijkheid van Qrash uitgesloten of beperkt is, geldt dit ook voor de aansprakelijkheid van de ondergeschikten en / of hulppersonen van Qrash.
8.13 Deze aansprakelijkheidsbeperking van Qrash beoogt echter niet de aansprakelijkheid van Qrash voor opzet en/of bewuste roekeloosheid van Qrash (“eigen handelen”) zelf en/of haar leidinggevende ondergeschikten uit te sluiten.

9. Privacy

9.1 Tijdens het gebruik van de Ticketshop, zal Gebruiker (persoons)gegevens aan Qrash verstrekken. Deze (persoons)gegevens zullen conform de toepasselijke wet- en regelgeving worden opgeslagen en verwerkt (zoals de Wet Bescherming Persoonsgegevens) en zullen, zonder voorafgaande toestemming, niet aan derden worden verstrekt tenzij Qrash hiertoe wettelijk gehouden is, dan wel ter verdediging van haar rechten.
9.2 De gegevens zullen door Qrash in een automatisch systeem verzameld, verwerkt en gebruikt worden voor het toelichten, vormgeven of wijzigen van de Overeenkomst in de mate waarin dit nodig is.
9.3 Indien Gebruiker hiertoe uitdrukkelijk toestemming voor geeft, worden deze gegevens gebruikt voor verwerking voor commerciële doeleinden, waaronder ook verwerking voor direct marketing doeleinden. Deze verwerkingen worden ook door derde partijen uitgevoerd. De Gebruiker heeft het recht om zich te verzetten tegen de verwerking voor commerciële doeleinden en direct marketing doeleinden. Op het eerste verzoek van de Gebruiker zal Qrash deze wijze van verwerking direct beëindigen.

10. Intellectuele Eigendomsrechten

10.1 De Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot de Ticketshop, waaronder mede begrepen de Intellectuele Eigendomsrechten op de teksten, afbeeldingen, vormgeving, foto’s, software, audiovisueel materiaal en overige materialen berusten bij Qrash, haar licentiegevers en/of de Organisators.
10.2 Niets in deze Algemene Voorwaarden is bedoeld om enige Intellectuele Eigendomsrechten aan Gebruiker over te dragen. Het gebruik dat Gebruiker mag maken van de Ticketshop is beperkt tot hetgeen in deze Algemene Voorwaarden is beschreven. Gebruiker zal geen handelingen verrichten die inbreuk kunnen maken op de Intellectuele Eigendomsrechten van Qrash, haar licentiegevers en/of Organisators, zoals het registeren van domeinnamen of merken die lijken op of identiek zijn aan enig object waarop Qrash, haar licentiegever(s) en/of de Organisators Intellectuele Eigendomsrechten kunnen laten rusten.
10.3 Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de naam van het Evenement, de Locatie, beeldmerken en dergelijke berusten bij de Organisator dan wel bij de oorspronkelijke rechthebbenden van het betreffende Evenement of bij de houder van de Locatie. Het is de Gebruiker niet toegestaan deze direct of indirect openbaar te (doen) maken en / of te verveelvoudigen of anderszins te gebruiken of hierbij aan te haken, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de betrokken rechthebbenden.

11. Opzegging en ontbinding

11.1 Er is geen tussentijdse opzegging van de overeenkomst tot het gebruik van de Ticketshop mogelijk.
11.2 Elk der partijen heeft het recht de overeenkomst tot gebruik van de Ticketshop te ontbinden indien de andere partij toerekenbaar tekortschiet in het nakomen van zijn verplichtingen uit deze Gebruikersvoorwaarden en, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijk schriftelijke ingebrekestelling te hebben ontvangen waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van zijn verplichtingen uit deze Gebruikersvoorwaarden.
11.4 De door Ticketshop voor ontbinding verrichte prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting zullen in het geval van ontbinding geen voorwerp van ongedaanmaking zijn.
11.5 Onverminderd hetgeen is bepaald elders in deze Algemene Voorwaarden heeft Qrash het recht de overeenkomst tot gebruik van de Ticketshop direct, zonder tussenkomst van de rechter en zonder schadeplichtig te worden jegens Gebruiker, te ontbinden en gereserveerde Tickets te annuleren, indien:
a. Gebruiker niet voldoet aan zijn betalingsverplichtingen;
b. Gebruiker naar mening van Qrash, fraude heeft gepleegd, valse betaalgegevens heeft opgegeven, een betaling intrekt dan wel indien Qrash anderszins onregelmatigheden constateert.

12. Wijzigingen

12.1 Qrash behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen. De wijzigingen gaan in direct na het plaatsen van de nieuwe voorwaarden op de website van Qrash.

13. Varia, toepasselijk recht en bevoegde rechter

13.1 Op de Algemene Voorwaarden en het gebruik van de Ticketshop is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
13.2 Elk en ieder geschil dat ontstaat uit - of in verband met - deze Algemene Voorwaarden, of enige wijziging daarvan zal alleen worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.
13.3 Zijn of worden deze Algemene Voorwaarden gedeeltelijk ongeldig, dan blijven Gebruiker en Qrash aan het overblijvende gedeelte gebonden. Qrash zal het ongeldige gedeelte vervangen door bedingen die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze Algemene Voorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige gedeelte.